Psychomotorische therapie (PMT)

Omschrijving

PMT zou je gemakkelijkerwijs kunnen definiëren als bewegings- en lichamelijkheidstherapie, al doet deze term wel afbreuk aan de eigenlijke inhoud. PMT poogt aan de hand van (fysieke) beweging en lichamelijkheid (lichaamservaringen) – de twee kernaspecten van PMT – invloed uit te oefenen op de volledige persoon, namelijk de cognities (denken), de emoties (voelen),  en het fysieke lichaam (gedrag) bekeken in de sociaal-culturele context. Volledigheidshalve dien ik eraan toe te voegen dat het 4de lichaam, namelijk het fijnstoffelijke/energetische mee beïnvloed wordt, al is niet ieder therapeut of cliënt zich hiervan bewust. In strikt wetenschappelijke kringen is het bestaan hiervan namelijk nog niet onderkend.

What’s  in a name: “De term ‘psychomotorische therapie’ houdt in dat via de motoriek verandering van het psychisch functioneren wordt nagestreefd. ‘Therapie’ betekent dan dat de nagestreefde verandering beschouwd wordt als een vermindering of opheffing van vormen van psychisch disfunctioneren.”(Pierloot & Van Coppenolle, 1981)

 

Kenmerken van psychomotorische therapie

 • PMT wordt vandaag de dag (nog) overwegend als complementair beschouwd aan de conventionele biomedische behandeling, wat dus wil zeggen als iets aanvullend op de gangbare behandeling.
 • De benadering binnen de geestelijke gezondheidszorg is vandaag de dag overwegend multidisciplinair waarvan psychomotorische therapie een deel van uitmaakt. Het voordeel van een multidisciplinaire benadering is dat er steeds voor ieder wat wils is. Sommige zullen zich meer kunnen vinden in de verbale therapievormen, andere voelen zich dan weer beter bij een niet-verbale werkwijze. Lichaamsgerichte psychotherapie, gegeven door een psychomotorische therapeut bekomt vergelijkbare effecten met gesprekstherapie gegeven door andere psychotherapeuten zoals psychologen of psychiaters, alleen is de benaderingswijze verschillend.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een systematische (GATE) en doelgerichte werkwijze, steunend op wetenschappelijk onderzoek (evidence-based). Een behandeling gaat met anderen woorden steeds gepaard met het formuleren van een probleemhypothese en de na-te-streven algemene doelstelling (Goals), het onderzoek van het huidig functioneren (Assessment) en het bepalen van de specifieke doelstelling, de therapieplanning en de uitvoering (Therapy) ervan en natuurlijk het evalueren (Evaluation) en bijstellen van de doelstellingen en/of werkwijze, indien nodig.
 • PMT benadert het individu op een holistische wijze; de geest en het lichaam worden niet als aparte entiteiten beschouwd.
 • Fysieke activiteit (beweging) in de geestelijke gezondheidszorg – meestal voorzien door een psychomotorisch therapeut – kan onderverdeeld worden in twee benaderingen. De meer actiegeoriënteerde aanpak waarbij de vaardigheden (grove en fijne motoriek, coördinatie,  evenwicht, ruimtelijk inzicht, balvaardigheid, sportspecifieke vaardigheden, enz.) en de gezondheid (fysieke fitheid: uithouding, kracht,…)  meer centraal staan als doelstellingen en de ervaringsgericht benadering waar doormiddel van een groot aanbod aan oefeningen het individu wordt uitgenodigd te gaan experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen in een veilige omgeving. Het ineffectieve gedragspatroon kan in vraag gesteld en onderzocht worden en alternatieve bestaansmanieren kunnen uitgeprobeerd worden.
 • Zoals wel meer therapievormen is ook PMT eclectisch, wat wil zeggen dat alles dat gepaard gaat met beweging en lichamelijkheid aan bod kan komen binnen een therapiesessie. Eigenlijk biedt PMT een onderbouwd fundament waar achteraf op verder kan gebouwd worden. Zo gebruiken bvb. veel psychomotorisch therapeuten Yoga, dans, Mindfulness, etc. vormen en principes tijdens hun sessies.
 • PMT gebeurt verder aan de hand van een individuele benadering, waarbij de relatie tussen de therapeut en het individu centraal staat. De therapeut heeft hierbij zowel een ondersteunende en faciliterende als ‘provocerende’ functie die hij met zorg dient uit te oefenen. Belangrijk is ook dat het individu in zijn eigen autonomie wordt aangesproken. Er wordt geen leider volgeling relatie gecreëerd, wel staan beide therapeut en cliënt op de zelfde hoogte, samenwerkend aan een betere toekomst voor de cliënt.

 

 Mogelijke doelstellingen

Algemeen:

 • Zelfwaarde en zelfvertrouwen
 • Plezierbeleving
 • Oefenen van motorische vaardigheden
 • Ontspanning
 • Inzicht in eigen functioneren
 • Aanvaarding van het lichaam
 • In contact komen met het lichaam
 • Zelfbeheersing
 • Vormen van gevoelsmatige relaties
 • Communicatie
 • Omgaan met en uiten van emoties
 • Gezondheid
 • Lichamelijke expressie
 • Concentratie

Specifiek voor kinderen (en jongeren):

 • Motorische ontwikkelingsachterstand positief beïnvloeden
 • Lateralisatie en ruimtelijke oriëntatie
 • Lichaamsschema en lichamelijk besef
 • Ruimtelijk inzicht
 • Visuele perceptie
 • Schrijfmotoriek
 • Oplossingsstrategieën

 

Laat een berichtje na de 'biep'.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: